Referat fra det konstituerende møde den 7. november i sognehuset

Den afgående formand åbner og leder mødet.

1. Valg af formand. Kurt Johansen blev valgt som formand med 7 stemmer.

2. Valg af næstformand. Ejgil er valgt som formand.

3. Valg af kasserer. Paul Bager stiller op igen og valgt som kasserer.

4. Valg af kontaktperson. Jørgen Germann er blevet valgt som kontaktperson.

5. Valg af kirkeværge. Hanne Hansen blev valgt som kirkeværge med 5 stemmer.

6. Valg af sekretær. Vivi Sommer Jensen blev valgt som sekretær.

7. Valg til kirke- og kirkegårdsudvalg (Minimum 3 personer). Ejgil Larsen, Paul Bager og Kurt Johansen ble valgt til udvalget.

8. Valg til aktivitetsudvalget. Ejgil Larsen, Karen Dissing, Paul Bager, Ulla Salmonsen og Jørgen Germann blev valgt til udvalget.

9. Valg til præstegårdsudvalget. Udvalget blev lagt ind under kirke- og kirkegårdsudvalget.

10. Valg af tegningsberettigede. Kurt Johansen og Paul Bager blev valgt som tegningsberettigede.

11. Valg af bygningssagkyndig. Henning Hjeronymus blev valgt som bygningssagkyndig.

    

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 7. november 2017 i Falslev sognehus

Afbud: Henning Walberg Larsen og Steen Westergaard. Karen og Ulla er indtrådt for dem.

1. Siden sidst. Der var ikke noget siden sidste menighedsrådsmøde.

2. Behandling af Hennings ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet. Hennings udtrædelse er bevilliget med beklagelse, og Karen D. Jakobsen træder ind i menighedsrådet.

3. Plan for møder i 2018 (Husk kalender). Datoerne for den fremlagte mødeplan er godkendt.

Tirsdag den 23. januar

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 15. maj

Tirsdag den 12. juni

Tirsdag den 14. august

Torsdag den 11. oktober

Tirsdag den 2. november

Alle møder holdes kl 17 sognehuset

4. Nedsættelse af ansættelsesudvalg. Orientering om situationen. Jøren G, Paul Bager, Ejgil Larsen og Kurt Johansen sidder i ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanten vil blive inviteret med. Udvalget skal mødes den første gang torsdag den 16. november kl 15 i Falslev sognehus og der forudsættes at alle ansøgninger er læst. Fredag den 24. november afholdes der ansættelsessamtaler fra kl. 10 - 18. Et ekstra ordinært MR møde holdes tirsdag den 28. november kl. 17. Det eneste punkt på dagsorden er ansættelse af kirkegårdsleder.

5. Plan B hvis ansættelsen af kirkegårdsleder trækker ud. Hvis ansættelsen trækker ud, vil MR henvende sig til andre kirkegårde for at få hjælp. Der er også en mulighed at spørge Anja.

6. Google kalender, skal den bruges af alle. Alle MR medlemmer vil gerne have adgang til Google kalenderen, men det skal være som kigge bruger, hvis et MR medlem skal have lagt noget i kalenderen. Skal Vivi kontaktes.

7. Briller til organist. Menighedsrådet bevilligede organisten et tilskud til nye briller på 1369 kr.

8. Køb af billedforløb om Vindblæs og Assens kirker. MR besluttede, at de ikke vil købe billedforløbet.

9. Julehjælp. Udvalget består f Jørgen Germann og Karen Dissing Jakobsen. Vivi og Kurt hjælper fra sidelinjen. Der kordineres med nabo sognene.

10. Revisionsprotokollat fra uanmeldt kasseeftersyn den 19. september. Paul Bager fremlagde revisionsprotokollatet overfor MR fra BDO. Det blev godkendt af MR.

11. Eventuelt. Referatet fra medarbejdermødet blev drøftet. "Fremtiden"

 

 

 

 

Referat fra Menighedsrådsmøde den 11. oktober 2017 i Falslev-Vindblæs sogn

Afbud: Sofie Schmedes, Henning Larsen og Jørgen Germann. Karen Dissing Jacobsen og Ulla Salmonsen er stedfortrædere for de MR medlemmer, som har meldt afbud.

1. Siden sidst. Falslev og Assens kirker er blevet kalket.

2. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2016. Paul Bager gennemgik revisionsprotokollatet for regnskab 2106, og det er blevet underskrevet og godkendt af menighedsrådet.

3. Godkendelse af kvartalsrapport pr 30.9.17. Paul Bager fremlagde kvartalsrapporten for menighedsrådet. MR godkendte kvartalsrapporten pr 30.9.17.

4. Endelig godkendelse af budget 2018. Menighedsrådet godkendte det endelige budget afleveret den 12.9.17 kl 13:16.

5. Godkendelse af revisionsprotokollatet af uanmeldt kasseeftersyn den 19. september2017. Punktet udgår, da vi ikke har modtaget revisionsprotokollatet fra revisoren.

6. Ny kirkegårdsleder. MR vil holde en afskedsreception for Jørgen Bager søndag den 17. december efter gudstjenesten, Paul Bager er tovholder. MR sætter hurtigst muligt an annonce i avisen, hvor der søges efter en ny kirkegårdsleder.

7. Eventuel valg til ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af Menighedsrådet og personalet tages med på råd.

8. Personalemødet den 24. oktober kl.16.00

9. Eventuelt. Der skal bestilles 6 stk minihåndbog Plan Kalender. MR er interesseret i billedet af Falslev Kirke. Kurt prøver at forhandle om prisen.

 

 

 

Referat fra Menighedsrådsmøde den 15. august 2017

Afbud: Henning Larsen. Sofie Schmedes og Steen Westergaard mødte ikke op, og det var uden afbud. Karen Jacobsen og Ulla Salmonsen var til stede.

1. Siden sidst. Der var ikke noget at berette.

2. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.6.17. Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet.

3. Godkendelse af regnskab 2016. Regnskab 2016 afleveret torsdag d. 23-03-2017 kl. 9:27 blev godkendt af menighedsrådet.

4. Eventuel ændring af regnskabsinstruks. Vi retter i regnskabsinstrukserne, når vi kender betingelserne.

5. Graveransættelse orientering. Der er blevet ansat en gravermedhjælper med start 1. august. Han hedder Fissehaye Ghide og er fra Eritrea.

6. Kommende møde med medarbejdere. Mødet er udsat til, at alle er tilbage fra ferie.

7. Eventuel køb af billede som er malet af Falslev kirke. Kurt prøver at kontakte sælgeren af billedet og høre om vi kan låne det til besigtigelse.

8. Eventuelt. Der er deadline til kirkebladet den 1. september. Den nye hjemmeside er godt på vej www.falslevvindblaessogn.dk og der må godt komme kommentarer.

 

 

 

Menighedsrådsmøde den 8. juni 2017

Menighedsrådsmøde den 8. juni kl 17 i sognehuset.

Afbud: Henning Walberg Larsen. Karen Dissing deltog.

 

1. Siden sidst. Jørgen Bager har fået en medhjælper til kirkegården på 10 – 20 timer om ugen.

2. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2018. Kasserer Paul Bager fremlagde budget 2018, og menighedsrådet godkendte det.

3. Størrelse af konfirmandhold. Størrelsen af konfirmandhold er en sag mellem præsten og konfirmander/forældre indtil videre.

4. Orientering om kursus i hjemmeside. Jørgen, Sofie og Vivi orienterede om den nye hjemmeside, som skal være færdig til den 1. juli 2017.

5. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson. Kontaktpersonen modtager telefonisk alle sygemeldinger, og har ansvaret for, at der føres sygedagslister. I kontaktpersonens fravær skal Jørgen Germann kontaktes.

6. Eventuelt. Medarbejdermødet bliver afholdt tirsdag den 22. august kl. 17. MR har valgt at alle fra menighedsrådet kan deltage.

  

 

 


Referat af MR møde den 17. maj 2017

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl 17 i sognehuset.

 

1. Siden sidst. At Jørgen Germann informerede om skole-kirke tjenesten.

2. Godkendelse af kvartalsrapport. Kvartalsrapporten blev godkendt af MR.

3. Ændringer i DAP (Den digitale arbejdsplads). MR vil forsøge, at lave et internt kursus i DAP for MR og medarbejdere. Paul og Vivi undersøger mulighederne.

4. Evaluering af Provstesyn. De ting som blev observeret til Provstesynet, kan MR stort set udføre i 2017

5. Evaluering af konfirmationer. Problem med store køretøjer på Assens kirkegård ved konfirmation. Paul og Henning undersøger, om der er andre muligheder. Til næste MR møde skal der et punkt på, som hedder konfirmationshold.

6. Budgetønsker. Der var ikke yderligere budgetønsker end de, som Provstesynet medfører.

7. Status, ansættelse af gravermedhjælper. Der er søgt om en fuldtids gravermedhjælper, og Jørgen B. forsøger at ansætte en midlertidig medhjælper.

8. Studieturen. Indbydelser og program er sendt ud.

9. Udvikling af kirkegårde. Der er nedsat et udvalg, som kommer med et oplæg til udvikling af sognets kirkegårde.

10. Ledelse i sognet. MR får fremlagt en standard vedtægt for kontaktpersonen til næste møde + dato og dagsorden for medarbejdermøde.

11. Hjemmeside og kursus herom. Jørgen G, Paul, Henning, Sofie og Vivi vil gerne på kursus om hjemmesiden. Vivi kontakter DKM.

12. Eventuelt.

 

 

Referat af MR møde den 13. marts 2017

Menighedsrådsmøde den 13. marts 2017 kl 17 i sognehuset.

Afbud: Jørgen Germann, Sten Westergaard (3/4 time før) og Sofie udeblev uden afbud.

 

1.Siden sidst. Ansættelsesudvalget har haft møde om ansættelse af gravermedhjælper. Kirkegårdsudvalget har været på ekskursion på Assens kirkegård.

2. Fremlæggelse af regnskab 2016. Paul fremlagde regnskab 2016 for MR og det blev drøftet.

3. Godkendelse af Bilag til regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.

4. Projekter på kirkegårde. Jørgen Bager giver en orientering. MR fik en orientering omkring nyanlæg på kirkegårdene.

5. Evaluering af indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Indsamlingen blev aflyst på grund af manglende indsamlere.

6. Arrangørerne har vedtaget studieturen bliver den 17. juni. Studieturen er under planlægning af Ulla og Paul.

7. Frivillighedsuddannelse (brev fra Provst). Stiftets tilbud om frivillighedsuddannelsen er blevet behandlet. MR mener ikke, det har den store interesse i sognet.

8. Indledende drøftelse om to årige valgperioder. MR drøftede om det var en god idé om det skal være to eller fire årig valgperiode. Det drøftes igen senere.

9. Tilskud til gratis dåbsartikler (Mediecenter). MR støtter DKM med 1000 kr til gratis dåbsartikler.

10. Eventuelt. Der er Provstesyn den 4. maj kl. 10-16.

 

 

 

 

Referat fra MR møde den 24. januar 2017

Menighedsrådsmøde den 24. januar 2017 kl 17 i sognehuset.

 

1. Personalsager lukket møde.

2. Siden sidst. Kurt Johansen orienterede om vejene ved Vindblæs kirke og Assens kirke er i dårlig stand, han har kontaktet Mariagerfjord Kommune. Ældrefesten blev afviklet med stor succes.

3. Godkendelse af kvartalsrapport 4. kvt. 2016. MR godkendte kvartalsrapporten for 4. kvt 2016.

4. Valg til valgudvalg (og formand for udvalget). Hanne Hansen, Steen Westergaard og Ejgil Larsen blev valgt til valgudvalget. Ejgil blev valgt som formand.

5. Godkendelse af vedtægter. Vedtægten for kirkeværgen blev godkendt.

6. Plan for faste møder.

·        Mandag den 13. marts kl 17

·        Onsdag den 17. maj kl 17

·        Torsdag den 8. juni kl 17

·        Tirsdag den 15. august kl 17

·        Onsdag den 11. oktober kl 17

·        Tirsdag den 7. november kl 17

Ældrefesten bliver holdt den 1. december og julesammenkomst den 3. december.

7. Indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Der er indsamling søndag den 12. marts. Vi mangler indsamlere.

8. Minikonfirmander. Medarbejderne vil blive aflønnet efter gældende takst. MR vil betale den nødvendige transport udgifter + materialer.

9. Udvalgsarbejde (hvem tager sig af hvad). Punktet udgår.

10. Eventuelt.