Menighedsrådsmøde 20. november 2018

 

Afbud: Paul Bager

Uden at give besked: Steen Westergaard

 

1.    Siden sidst.

Intet nyt

2.    Godkendelse af kvartalsrapport af 30-9-2018    udsendt 1-11-2018.

Menighedsrådet godkendte kvartalsrapporten.

3.    Godkendelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2017  udsendt 1-11-2018

Menighedsrådet godkendte revisionsprotokollatet.

4.    Plan for møder i 2019 ( Husk kalender ) Paul har lavet begrundet forslag.

22. januar, 5.marts, 14. maj, 11. juni, 13. august, 8. oktober, 12. november.

Endelige datoer aftales på mødet d. 22. januar 2019.

5.    Status tårn Vindblæs.

Pengene er blevet frigjort. Arkitekt er klar efter januar – vi afventer Nationalmuseet.

Der laves ikke forprojekt.

6.    Status klokkeautomatik. 

Det er færdigt, men der skal laves lidt små justeringer. Der mangler godkendelse  fra klokkekonsulent

7.    Status projekt sikring af gravsten.

Stiftet har kigget på det brev vi sendte ind, og der er foretaget nogle få rettelser. Conny lave udkast, når hun er færdig med grandækningen.

8.    Evaluering visionsaften og det videre forløb.

Det var en god aften. Der afholdes møde i januar eller februar vedr. dette. D. 27. februar er foreslået.

9.    Nyt fra aktivitetsudvalget.

Der har ikke været afholdt møder siden sidst. Der afholdes møde d. 11. december.

Deadline vedr. kirkebladet er d. 15. december.

10. Deltagelse i medarbejdermødet 4. december kl. 17.00

Ejgil deltager og fortæller om menighedsrådsarbejdet – Paul fortæller om økonomien.

11. Gudstjeneste tider?

Gudstjenester fx kl. 9 eller kl. 19, er ikke så besøgte. Vi kan ikke aflyse alle iflg. provsten, kun nogle få.

Dem som Cecilie har, skal der ændres på tidspunkter?

Gudstjenesteliste er forelagt menighedsrådet og godkendt – med nogle få aflysninger.

Menighedsrådet er indforstået med at der foretages aflysninger i ny og næ.

Vi diskuterer mere om det på mødet om visionsplanen d. 27. februar.

12. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson

Menighedsrådet godkendte vedtægten vedr. kontaktperson Jørgen Germann.

13. Service på hjertestarter.

Hjertestarteren er meget gammel, holdbarheden på batterierne er overskredet. Ejgil har fået tilbud fra Cardiocare Scanndinavia på 1.396 kr. + moms for nye elektroder og batterier. Det koster 996 kr. + moms/år for service.

Menighedsrådet accepterede tilbuddet.

Ejgil sørger for det videre forløb.

14. Julehjælp?

Vi har slået os sammen med Pinsekirken, Mariager kirke og Firkløver sognene. Det giver en mere retfærdig fordeling, da der er flere der har søgt flere steder.

Frimurerne i Randers kommer med 35 poser med varer.

MR synes det er en god idé som det kører nu. Til næste år kan menighedsrådet overveje også at støtte med et pengebeløb.

15. Støtte til Hospices sagen

Vi har aldrig støttet sager på landsplan – det fastholder vi. Vi vil støtte her i sognet.

16. Eventuelt

Sofie har fået tilbud fra Kristeligt Dagblad – Det diskuteres om det er MR, der skal betale for det eller om det er de enkelte medlemmer af MR. Abonnement på kirke.dk koster 9.4754 kr. for 5-9 måneder. 

Conny: spøger om kirkerne skal have dørene låst til dagligt. Assens Kirke er åben, 

Vindblæs Kirke låst, Falslev Kirke åben. Skal der ændres på det?

Der kan laves en lås, som man kan styre via en app. Det kan kobles på systemet til klokkeringning.

Det tages op som et punkt på næste MR møde. Conny undersøger hvad det vil koste, hvis det bliver tilkoblet systemet til klokkeringning.

Hun har fået tilbud på Berberis – det er godt i forhold til tyverisikring, da det er ”en hver tyvs skræk”. Der har været indbrud i Assens og Vindblæs, der er taget kompressor + dunke med benzin + diverse værktøj.

Kurt: Det står i nogles kontrakter at der er mødepligt til et vis antal MR møder. Der er nogle der ikke kommer og de melder heller ikke afbud. Vi skal have en nærmere dialog om det.

Jørgen: Deadline d. 15. december for kirkebladet – er der nogle der har billeder eller andet liggende, der kan bruges?

 

Næste møde er d. 22. januar 2019

Menighedsrådsmøde d. 11. oktober 2018

Afbud: Jørgen Germann og Karen

 

  1. Siden sidst

Intet nyt 

  1. Endelig godkendelse af budget 2019 indsendt 07-09-18 kl. 13.21

Menighedsrådet godkendte budgettet.

  1. Status og forklaring. rep. tårn Vindblæs kirke.

Menighedsrådet besluttede at bruge arkitekt på projektet, da der lige pludselig er mange ting at tage hensyn til, bl.a Nationalmuseet. Arkitekter Brøgger, Ålborg er valgt af MR.

Kurt undersøger med midler til yderligere undersøgelser, arkitekter m.m.

  1. Status Visionsprocessen

Afholdes d. 13. november kl. 17.

Afventer yderligere detaljer fra Ejgil.

  1. Nyt fra Kirkegårdsudvalget

Det er ikke et krav fra Arbejdstilsynet at der skal laves gravstedssikring, men det står i info fra kirkeministeriet.

Kirkegården er gået igennem mht. gravstenssikring, da det skal med i APV’en.

Hvis vi ikke kan nå at få de kasserede gravstene med, så lægges de ned. Det samme gøres ved dem, vi passer.

Der er maskiner Conny ikke bruger, vi finder ud af hvad der skal ske med dem.

Bilen skal skiftes og der skal anskaffes en stor trailer 

  1. Nyt fra Aktivitetsudvalget

Deadline mht. aktiviteter er d. 15. december pga. kirkebladet.

  1. Orientering af personaleansvarlig (kontaktperson)

Personalemøde i september, hvor der blev talt om MUS-samtaler, hvordan det går med Susanne på kontoret (det går godt), hvad er status på visionsaften, det årlige medarbejdermøde, som er aftalt til d. 4. december.

  1. Status på automatisk klokkeringning

Begynder d. 29. oktober.

Der skal sættes stillads op ved Assens kirke.

Ved Falslev kirke kan vi nøjes med lift.

  1. Eventuelt oprettelse af et forretningsudvalg

Kurt synes det fungere fint på den måde det kører på nu, med at der findes personer, når der er et projekt.

Vi er blevet enige om at der pt. IKKE skal oprettes et forretningsudvalg, men det kan tages op igen senere.

  1. Eventuelt.

Sofie indhenter tilbud fra Kristeligt Dagblad.

Ejgil har undersøgt nogle priser vedr. hjertestarteren.

Susanne spurgte ind til kordegneuddannelsen, om hun også skal tage kurserne, der vedrører de kirkelige handlinger – det synes MR er en god idé.

Poul informerede om, at der bestilles kalendere til alle.

Ældrefest d. 7. december kl. 18 for pensionister.

Julefrokost d. 9. december for MR og personale kl. 12.00 med påhæng.

 

Næste møde er d. 20. november 2018

Menighedsrådsmøde d. 14. august 2018

Afbud: Kurt, Kaj

1.  Siden sidst

Paul sørger for blomster til Kurt (sygemeldt)

2.  Godkendelse af kvartalsrapport

Kvartalsrapport er godkendt uden bemærkninger.

3.   Konsulent fra MR foreningen til visionsprocessen. Beslutning om hvordan konsulent skal bruges

Ejgil kontakter konsulent for at høre nærmere.

3a. Orientering fra byggemødet rep. af tårn Vindblæs kirke (Hanne)

Renovering af Vindblæs kirke er aflyst pga. uforudsete hændelser ved byggefirmaet.

Vi skal have lavet det i foråret efter konfirmationerne (28. april 2019).

Formand, næstformand og kirkeværge indhenter nye tilbud. Formand, næstformand og   kirkeværge undersøger hvad vi skal melde ud mht. aflysningen af renoveringen.

I næste kontrakt skal der indskrives dagsbøder.

4.  Udgår

5.   Ønsker fra kirkegårsleder. Lastbil syn? Indkøb 2 have traktorer (Cony)

Jeg har aftalt med Conny at vi prøver at bytte med nogle af de maskiner vi ikke bruger

Kirkegårdsudvalget tager aktion på det.

6.   Kompensation til begravelser som skulle være i Vindblæs som nu må flyttes til anden kirke (Ejgil)

Det er aftalt at Menighedsrådet skal have faktura for den ekstra kørsel til kistenedsættelse i Vindblæs. Borgerne skal ikke betale for det.

7.   Hvordan hjælper rådets medlemmer hinanden med at løse menighedsrådets opgaver (Jørgen Germann)

Vi skal være bedre til at tale med hinanden -  supplere hinanden, ikke ekskludere hinanden. Vi har et fælles ansvar.

Vi skal fx alle vide mere om renoveringen af Vindblæs kirke, hvad kan der fx gå galt i forhold til tidsplanen, hvornår vi kan booke til begivenheder i kirken.

Hvem tager sig fx af sognets fortrolige postkasse? Det er aftalt at sekretæren tjekker den og sender relevante mails videre til menighedsrådet.

Der tales om det kan være en god idé at oprette et forretningsudvalg

På næste menighedsrådsmøde, skal der et punkt med på dagsordenen om evt. oprettelse af forretningsudvalg.

8.   Godkendelse af aftale om kontaktperson honorar til Jørgen Germann

Aftalen er godkendt

9.   Orientering fra byggemødet rep. af tårn Vindblæs kirke (Hanne)

Er afløst af punkt 3a.

10.Eventuelt

Ejgil: Alle menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at deltage i budgetmøde tirsdag d. 28. august.

Onsdag d. 12. september er der det årlige konfirmandløb. Der spørges efter frivillige.

Sekretær Susanne Harbøl: Firma der stod for hjertestarteren er gået konkurs og first-8.dk samt trygfonden har givet tilbud på serviceringen. Ejgil undersøger om vi kan få det billigere.

Sofie: Der er kommet forslag fra en borger om at vi skal have skråpuder i kirkerne. Conny undersøger hvad det vil koste for 30 puder, 10 til hver kirke.

 

Næste møde er torsdag d. 11. oktober 2018

 

Menighedsrådsmøde d. 12. juni 2018 kl. 17.00 i Falslev Sognehus

Afbud: Ejgil Larsen, Sofie Schmedes

Afbud uden at give besked: Steen Westergård

 

1. Siden sidst:

Jørgen Germann har skrevet under på menighedsrådets vegne omkring persondatasikkerhed.

2. Fremlæggelse/godkendelse af budget 2019

Budgetforslag fremlagt og godkendt – sendes til provstiet.

3. Kontor:

Ansættelse af kontorassistent – Susanne Harbøl ansættes pr. 1. juli 2018 på 13 timer. Susanne er godkendt til fleksjob pr. 1. juli 2018.

Vi kan trække på Vivi om tirsdagen fra d. 19. juni.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag               9-14

Torsdag             8-11                    Susanne er her 8-12.00

Fredag               Lukket               Susanne er har fra 8-12.00    

4. Evaluering af studietur:

En god tur med mange idéer til videreudvikling af vores kirkegårde

5. Orientering om præstesituationen m.m.

Kurt orienterede om præstesituationen.

Der bliver arbejdet videre med forslag 1 fra ”Formandsmøde vedr. struktur” d. 6. juni.

6. Visioner for kirkeblad og aktiviteter:

Kurt ringer til menighedsrådsforeningen ang. konsulentbesøg inden næste møde.

7. Evt.:

Automatisk ringning af Falslev og Vindblæs er sat i gang. Assens kirke venter til efter nytår.

Gudstjeneste d. 19. august og 9. september aflyses pga. reparation af Vindblæs kirke

 

Næste møde den 14. august 2018.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl 17 i Falslev Sognehus

1. Siden sidst. Automatisk klokkeringning - I Falslev sættes i gang. Kirketårn i Vindblæs rep. Det pakkes ind i telt, så det kan laves hel færdig?

2. Kvartalsrapport 1. kvt 2018 ser ok ud.

3. Kontor. Ansøgning sidste frist i morgen 13 ansøgere. Kirkebladet lavet - mere stof til bladet. Næste møde - Punkt kirkebladet. Visioner & mål med menighedsrådet.

4. Aktivitetsudvalget. Vi planlægger at lave et møde kun med visioner. Hvad vil vi med aktiviteter. Kirkeblad. Vi finer en dato til næste møde.

Lone Bøgh kom og fortalte et inspirerende oplæg om Folkekirken Familiestøtte.

5. Orientering om mødet i Hobro v/Kurt. Kurt deltager i mødet med Provsten om fremtidige pastorater.

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 20. marts kl 17 i Falslev Sognehus

Afbud ingen. Steen Westergaard udeblev fra MR mødet.

1. Siden sidst. Intet af berette.

2. Fremlæggelse af regnskab 2017 og bilag til regnskabsinstruks. Regnskab 2017 afleveret 20.3.18 kl 10.25 blev godkendt af menighedsrådet. Den nye bilag til regnskabsinstruks blev underskrevet.

3. Eventuelt nyt fra udvalg og kontaktperson. Ejgil Larsen vil gerne have input til nye arrangementer til efteråret/vinteren. Kontaktpersonen fortæller MR om den mulige lockout og hvem af medarbejderne der er berørte.

4. Vindblæs kirke status. Vindblæs kirke har 1. prioritet i 2018 af de frie midler. Reparationen på Vindblæs kirke vil tage omtrent 6 uger.

5. Projekt automatisk ringning i Falslev og Assens. MR prioriterer automatisk ringning i Falslev kirke som 2. prioritet i 2018 af de frie midler.

6. Dato for studieturen (Inspirations tur til kirkegårde?) Forslag er 9. eller 16. juni. Studieturen bliver den 9. juni. Aktivitetsudvalget planlægger studieturen.

7. Skift til Jutlander Bank for daglige bankforretninger. MR vil skifte bank forbindelse til Jutlander Bank.

8. Eventuelt herunder

Lone Bøgh fra Folkekirkens familiestøtte på besøg den 15. maj.

Deltagelse i DKM årsmødet den 24. maj

Lågerne er lukket ved Assens kirke på konfirmationsdagen for speciel køretøjer til afhentning af konfirmander.

Kurt har fået monteret nye trapper i tårnet på Vindblæs kirke.

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 23. januar 2018 i Falslev sognehus

Ulla Salomonsen er indtrådt i stedet for Sofie Schmedes

1. Siden sidst. Conny er startet som ny kirkegårdsleder. Der er blevet afholdt ældrefest som planlagt, der var tilmeldt 107.

2. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 31.1.2017. Kvartalsrapporten blev diskuteret og godkendt af menighedsrådet.

3. Nyt fra udvalg og kontaktperson. Jørgen Germann har været på kursus, nu han er valgt til kontaktperson. Kirke- og kirkegårdsudvalget har møde i morgen.

4. Orientering om konfirmand undervisning. Jørgen orienterede om minikonfirmander, og Jørgen vil gerne lave 2 hold igen efter samme model som sidste år.

5. Kurser for medarbejdere. Medarbejderne må gerne komme på relevante kurser.

6. Dato for besøg af konsulent Lone Bøgh om folkekirkens familiestøtte i Mariagerfjord området. Lone Bøgh vil blive inviteret med til MR mødt den 15. maj.

7. Dato for kirkesyn. Kirkesynet vil blive holdt tirsdag den 10. april kl. 9.00 start i Assens kirke.

8. Ny projektor og lærred i konfirmand lokalet. Jørgen og Paul tager kontakt til Hem og fremskaffer 2 tilbud på projektor og lærred.

9.+10. Projekt automatisk ringning i Falslev og Assens. Kirke- og kirkegårdsudvalget fremlægger projekter om automatisk ringning i Assens og Falslev.

11. Conny vil give en kort orientering om hendes overordnede tanker vedrørende Assens kirkegård. MR fik en orientering om tiltag til at "åbne" kirkegården op.

12. Eventuelt. Utæt dør til våbenhuset i Vindblæs. Marina har møde med Assens skole om opstart af børnekor. Marina søgte større opbakning til musik- og sangaftener fra menighedsråde. Foreløbig dagsorden til MR møder skal sendes ud til medemmerne senest14 dage før. Paul undersøger, hvem der i dag forpagter Herrens Mark.

 

 

Referat fra det konstituerende møde den 7. november i sognehuset

Den afgående formand åbner og leder mødet.

1. Valg af formand. Kurt Johansen blev valgt som formand med 7 stemmer.

2. Valg af næstformand. Ejgil er valgt som formand.

3. Valg af kasserer. Paul Bager stiller op igen og valgt som kasserer.

4. Valg af kontaktperson. Jørgen Germann er blevet valgt som kontaktperson.

5. Valg af kirkeværge. Hanne Hansen blev valgt som kirkeværge med 5 stemmer.

6. Valg af sekretær. Vivi Sommer Jensen blev valgt som sekretær.

7. Valg til kirke- og kirkegårdsudvalg (Minimum 3 personer). Ejgil Larsen, Paul Bager og Kurt Johansen ble valgt til udvalget.

8. Valg til aktivitetsudvalget. Ejgil Larsen, Karen Dissing, Paul Bager, Ulla Salmonsen og Jørgen Germann blev valgt til udvalget.

9. Valg til præstegårdsudvalget. Udvalget blev lagt ind under kirke- og kirkegårdsudvalget.

10. Valg af tegningsberettigede. Kurt Johansen og Paul Bager blev valgt som tegningsberettigede.

11. Valg af bygningssagkyndig. Henning Hjeronymus blev valgt som bygningssagkyndig.

    

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 7. november 2017 i Falslev sognehus

Afbud: Henning Walberg Larsen og Steen Westergaard. Karen og Ulla er indtrådt for dem.

1. Siden sidst. Der var ikke noget siden sidste menighedsrådsmøde.

2. Behandling af Hennings ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet. Hennings udtrædelse er bevilliget med beklagelse, og Karen D. Jakobsen træder ind i menighedsrådet.

3. Plan for møder i 2018 (Husk kalender). Datoerne for den fremlagte mødeplan er godkendt.

Tirsdag den 23. januar

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 15. maj

Tirsdag den 12. juni

Tirsdag den 14. august

Torsdag den 11. oktober

Tirsdag den 2. november

Alle møder holdes kl 17 sognehuset

4. Nedsættelse af ansættelsesudvalg. Orientering om situationen. Jøren G, Paul Bager, Ejgil Larsen og Kurt Johansen sidder i ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanten vil blive inviteret med. Udvalget skal mødes den første gang torsdag den 16. november kl 15 i Falslev sognehus og der forudsættes at alle ansøgninger er læst. Fredag den 24. november afholdes der ansættelsessamtaler fra kl. 10 - 18. Et ekstra ordinært MR møde holdes tirsdag den 28. november kl. 17. Det eneste punkt på dagsorden er ansættelse af kirkegårdsleder.

5. Plan B hvis ansættelsen af kirkegårdsleder trækker ud. Hvis ansættelsen trækker ud, vil MR henvende sig til andre kirkegårde for at få hjælp. Der er også en mulighed at spørge Anja.

6. Google kalender, skal den bruges af alle. Alle MR medlemmer vil gerne have adgang til Google kalenderen, men det skal være som kigge bruger, hvis et MR medlem skal have lagt noget i kalenderen. Skal Vivi kontaktes.

7. Briller til organist. Menighedsrådet bevilligede organisten et tilskud til nye briller på 1369 kr.

8. Køb af billedforløb om Vindblæs og Assens kirker. MR besluttede, at de ikke vil købe billedforløbet.

9. Julehjælp. Udvalget består f Jørgen Germann og Karen Dissing Jakobsen. Vivi og Kurt hjælper fra sidelinjen. Der kordineres med nabo sognene.

10. Revisionsprotokollat fra uanmeldt kasseeftersyn den 19. september. Paul Bager fremlagde revisionsprotokollatet overfor MR fra BDO. Det blev godkendt af MR.

11. Eventuelt. Referatet fra medarbejdermødet blev drøftet. "Fremtiden"

 

 

 

 

Referat fra Menighedsrådsmøde den 11. oktober 2017 i Falslev-Vindblæs sogn

Afbud: Sofie Schmedes, Henning Larsen og Jørgen Germann. Karen Dissing Jacobsen og Ulla Salmonsen er stedfortrædere for de MR medlemmer, som har meldt afbud.

1. Siden sidst. Falslev og Assens kirker er blevet kalket.

2. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2016. Paul Bager gennemgik revisionsprotokollatet for regnskab 2106, og det er blevet underskrevet og godkendt af menighedsrådet.

3. Godkendelse af kvartalsrapport pr 30.9.17. Paul Bager fremlagde kvartalsrapporten for menighedsrådet. MR godkendte kvartalsrapporten pr 30.9.17.

4. Endelig godkendelse af budget 2018. Menighedsrådet godkendte det endelige budget afleveret den 12.9.17 kl 13:16.

5. Godkendelse af revisionsprotokollatet af uanmeldt kasseeftersyn den 19. september2017. Punktet udgår, da vi ikke har modtaget revisionsprotokollatet fra revisoren.

6. Ny kirkegårdsleder. MR vil holde en afskedsreception for Jørgen Bager søndag den 17. december efter gudstjenesten, Paul Bager er tovholder. MR sætter hurtigst muligt an annonce i avisen, hvor der søges efter en ny kirkegårdsleder.

7. Eventuel valg til ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af Menighedsrådet og personalet tages med på råd.

8. Personalemødet den 24. oktober kl.16.00

9. Eventuelt. Der skal bestilles 6 stk minihåndbog Plan Kalender. MR er interesseret i billedet af Falslev Kirke. Kurt prøver at forhandle om prisen.

 

 

 

Referat fra Menighedsrådsmøde den 15. august 2017

Afbud: Henning Larsen. Sofie Schmedes og Steen Westergaard mødte ikke op, og det var uden afbud. Karen Jacobsen og Ulla Salmonsen var til stede.

1. Siden sidst. Der var ikke noget at berette.

2. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.6.17. Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet.

3. Godkendelse af regnskab 2016. Regnskab 2016 afleveret torsdag d. 23-03-2017 kl. 9:27 blev godkendt af menighedsrådet.

4. Eventuel ændring af regnskabsinstruks. Vi retter i regnskabsinstrukserne, når vi kender betingelserne.

5. Graveransættelse orientering. Der er blevet ansat en gravermedhjælper med start 1. august. Han hedder Fissehaye Ghide og er fra Eritrea.

6. Kommende møde med medarbejdere. Mødet er udsat til, at alle er tilbage fra ferie.

7. Eventuel køb af billede som er malet af Falslev kirke. Kurt prøver at kontakte sælgeren af billedet og høre om vi kan låne det til besigtigelse.

8. Eventuelt. Der er deadline til kirkebladet den 1. september. Den nye hjemmeside er godt på vej www.falslevvindblaessogn.dk og der må godt komme kommentarer.

 

 

 

Menighedsrådsmøde den 8. juni 2017

Menighedsrådsmøde den 8. juni kl 17 i sognehuset.

Afbud: Henning Walberg Larsen. Karen Dissing deltog.

 

1. Siden sidst. Jørgen Bager har fået en medhjælper til kirkegården på 10 – 20 timer om ugen.

2. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2018. Kasserer Paul Bager fremlagde budget 2018, og menighedsrådet godkendte det.

3. Størrelse af konfirmandhold. Størrelsen af konfirmandhold er en sag mellem præsten og konfirmander/forældre indtil videre.

4. Orientering om kursus i hjemmeside. Jørgen, Sofie og Vivi orienterede om den nye hjemmeside, som skal være færdig til den 1. juli 2017.

5. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson. Kontaktpersonen modtager telefonisk alle sygemeldinger, og har ansvaret for, at der føres sygedagslister. I kontaktpersonens fravær skal Jørgen Germann kontaktes.

6. Eventuelt. Medarbejdermødet bliver afholdt tirsdag den 22. august kl. 17. MR har valgt at alle fra menighedsrådet kan deltage.

  

 

 


Referat af MR møde den 17. maj 2017

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl 17 i sognehuset.

 

1. Siden sidst. At Jørgen Germann informerede om skole-kirke tjenesten.

2. Godkendelse af kvartalsrapport. Kvartalsrapporten blev godkendt af MR.

3. Ændringer i DAP (Den digitale arbejdsplads). MR vil forsøge, at lave et internt kursus i DAP for MR og medarbejdere. Paul og Vivi undersøger mulighederne.

4. Evaluering af Provstesyn. De ting som blev observeret til Provstesynet, kan MR stort set udføre i 2017

5. Evaluering af konfirmationer. Problem med store køretøjer på Assens kirkegård ved konfirmation. Paul og Henning undersøger, om der er andre muligheder. Til næste MR møde skal der et punkt på, som hedder konfirmationshold.

6. Budgetønsker. Der var ikke yderligere budgetønsker end de, som Provstesynet medfører.

7. Status, ansættelse af gravermedhjælper. Der er søgt om en fuldtids gravermedhjælper, og Jørgen B. forsøger at ansætte en midlertidig medhjælper.

8. Studieturen. Indbydelser og program er sendt ud.

9. Udvikling af kirkegårde. Der er nedsat et udvalg, som kommer med et oplæg til udvikling af sognets kirkegårde.

10. Ledelse i sognet. MR får fremlagt en standard vedtægt for kontaktpersonen til næste møde + dato og dagsorden for medarbejdermøde.

11. Hjemmeside og kursus herom. Jørgen G, Paul, Henning, Sofie og Vivi vil gerne på kursus om hjemmesiden. Vivi kontakter DKM.

12. Eventuelt.

 

 

Referat af MR møde den 13. marts 2017

Menighedsrådsmøde den 13. marts 2017 kl 17 i sognehuset.

Afbud: Jørgen Germann, Sten Westergaard (3/4 time før) og Sofie udeblev uden afbud.

 

1.Siden sidst. Ansættelsesudvalget har haft møde om ansættelse af gravermedhjælper. Kirkegårdsudvalget har været på ekskursion på Assens kirkegård.

2. Fremlæggelse af regnskab 2016. Paul fremlagde regnskab 2016 for MR og det blev drøftet.

3. Godkendelse af Bilag til regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.

4. Projekter på kirkegårde. Jørgen Bager giver en orientering. MR fik en orientering omkring nyanlæg på kirkegårdene.

5. Evaluering af indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Indsamlingen blev aflyst på grund af manglende indsamlere.

6. Arrangørerne har vedtaget studieturen bliver den 17. juni. Studieturen er under planlægning af Ulla og Paul.

7. Frivillighedsuddannelse (brev fra Provst). Stiftets tilbud om frivillighedsuddannelsen er blevet behandlet. MR mener ikke, det har den store interesse i sognet.

8. Indledende drøftelse om to årige valgperioder. MR drøftede om det var en god idé om det skal være to eller fire årig valgperiode. Det drøftes igen senere.

9. Tilskud til gratis dåbsartikler (Mediecenter). MR støtter DKM med 1000 kr til gratis dåbsartikler.

10. Eventuelt. Der er Provstesyn den 4. maj kl. 10-16.

 

 

 

 

Referat fra MR møde den 24. januar 2017

Menighedsrådsmøde den 24. januar 2017 kl 17 i sognehuset.

 

1. Personalsager lukket møde.

2. Siden sidst. Kurt Johansen orienterede om vejene ved Vindblæs kirke og Assens kirke er i dårlig stand, han har kontaktet Mariagerfjord Kommune. Ældrefesten blev afviklet med stor succes.

3. Godkendelse af kvartalsrapport 4. kvt. 2016. MR godkendte kvartalsrapporten for 4. kvt 2016.

4. Valg til valgudvalg (og formand for udvalget). Hanne Hansen, Steen Westergaard og Ejgil Larsen blev valgt til valgudvalget. Ejgil blev valgt som formand.

5. Godkendelse af vedtægter. Vedtægten for kirkeværgen blev godkendt.

6. Plan for faste møder.

·        Mandag den 13. marts kl 17

·        Onsdag den 17. maj kl 17

·        Torsdag den 8. juni kl 17

·        Tirsdag den 15. august kl 17

·        Onsdag den 11. oktober kl 17

·        Tirsdag den 7. november kl 17

Ældrefesten bliver holdt den 1. december og julesammenkomst den 3. december.

7. Indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Der er indsamling søndag den 12. marts. Vi mangler indsamlere.

8. Minikonfirmander. Medarbejderne vil blive aflønnet efter gældende takst. MR vil betale den nødvendige transport udgifter + materialer.

9. Udvalgsarbejde (hvem tager sig af hvad). Punktet udgår.

10. Eventuelt.