OBS: orienteringsmødet udsættes endnu engang - afholdes tirsdag 18. august

En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet har netop gjort det muligt at udsætte orienteringsmødet ufør menighedsrådsvalget endnu en gang. Det bliver altså alligevel ikke den 9. juni, der bliver holdt orienteringsmøde i Sognehuset. Den endelige tidspunkt er her i sognet sat til tirsdag 18. august kl. 19.00. Valgforsamlingen, hvor menighedsrådsvalget efter al sandsynligvis bliver afgjort, bliver stadig tirsdag 15. september.

Menighedsrådsvalg 2020 - nu starter vi!

Et menighedsråds opgave er, at virke for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst inden for Folkekirkens rammer. Herunder hører – ud over gudstjenester og andre handlinger i kirkerne – også undervisning af børn og unge i kristendom, lige­som det bl.a. er menighedsrådets ansvar at vælge præst. Rådet vælges for fire år ad gangen – og da det i år er valgår, indbydes alle i sognet til to offentlige møder i Sognehuset ved Falslev Præstegård: Orienteringsmødet 18. august (bemærk den nye dato!) – og Valgforsamlingen 15. september, begge dage kl. 19.00.

Falslev-Vindblæs Sogns menighedsråd består – ud over sognepræsten og en med­arbejderrepræsentant - af syv valgte medlemmer og to suppleanter. Da flere af de valgte medlemmer efter lang og tro tjeneste ikke længere ønsker at fortsætte i rådet, er det bydende nødvendigt at få nye kandidater på banen. Det skriver Ejgil Larsen om i det følgende:

Nu nærmer tiden sig, hvor der skal findes interesserede til at deltage i arbejdet i sognets menighedsråd. Der er mange der siger: ”Det er ikke noget for mig, for jeg går kun i kirke til jul - og ellers kun, hvis der er bisættelser, bryllupper, eller barne­dåb i familien.” Ja, så er det netop dig vi skal have fat i, for sådan var det også for de fleste af os andre, da vi kom med i arbejdet.

Det er jo ikke os, der står for teologien - det overlader vi trygt til præsten - men hvad laver vi så? Det, menighedsrådet beskæftiger sig med, er i høj grad også det der lig­ger uden for gudstjenesten: Det vil sige økonomi, personale, vedligeholdelse af kirkegårde og bygninger (kirker, sognegård og præstegården).

Det praktiske arbejde forestås af en kirkegårdsleder og to gravermedhjælpere. Der er også en kirkesanger og en organist, plus afløsere. På kontoret er der en deltids kordegn og vi har hjælp til rengøring af Sognehuset. Som daglig leder udpeger rådet en kontaktperson – her i sognet har vi valgt, at det er præsten der står for den daglige kontakt til personalet.

Så kommer de mere kulturelle indslag: Foredrag, koncerter, sangaftner, samt julefest for pensionister, hvor vi serverer. Sognet står også for julehjælp - og måske noget helt andet, som du synes vi burde arbejde med! Vi er altid åbne over for nye ting; og hvis du kommer med, kan du selv være med til at præge sognet i den retning, du synes vi skal (men selvfølgelig skal der være penge til de nye tiltag). Tidsmæssigt har vi ca. syv møder i menighedsrådet om året, derudover er der nogle udvalg der holder møde.

Ud over undertegnede er Ulla Salomonsen og Karen Jacobsen dem med færrest år i rådet. Vi tre tror, at med en god introduktion kan alle hurtigt komme ind i rådets arbejde – der findes også en del skriftligt materiale, ligesom der holdes kurser for nye medlemmer. Det er selvfølgeligt lidt anderledes end håndboldklubben, men det er jo også det der gør det spændende og anderledes. Vi mangler nye medlemmer til at afløse folk med mange år (20-30 år) bag sig, så det er ikke sådan, at man løber fra hvervet. Jeg håber, der er nogen, som har lyst til at komme for at høre mere på orienteringsmødet tirsdag den 15. september.

Ejgil Larsen formand for valgudvalget. Yderlige oplysninger 20 41 33 31